Vi har kunskap, förmåga och behörighet
att utföra jobb i alla miljöer.

Till våra kunder hör bland annat Trafikverket, kraftbolag, förvaltningar,
byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar och skogsbolag.

Trädvård i infrastruktur

Trädvård i infrastruktur

Trädvård i infrastruktur

Trädvård i infrastruktur

Trädvård i infrastruktur

Trädvård i infrastruktur

Trädvård i infrastruktur

Vi utför riskbedömning, åtgärdsplanering, avverkning, avancerad trädfällning och beskärning nära järnvägar, vägar, kraftledningar och vattenkraftanläggningar. Vi tar också hand om och skyddar träd på byggplatser samt renoverar rotsystem på träd i alla miljöer.

Våra arborister utför uppdrag med hög fokus och precision.

N

Riskbedömning och åtgärdsplanering

N

Säkerhetsfällning och beskärning nära järnvägar, vägar, kraftledningar och vattenkraft

N

Trädvårdsplaner

Trädvårdsplanen är ett användbart styrdokument för skötsel och underhåll av bestånd i offentligt miljö som parker och kyrkogårdar. En av fördelarna med planen är att behovet av akuta åtgärder kan minimeras vilket förstås förenklar budgeteringen men det ger också en långsiktighet i arbetet med trädbeståndet. Varje åtgärd kan prioriteras utifrån hur angelägen den är.

Vår målsättning är att ge förvaltaren de nödvändiga verktygen i form av,
– Trädkartor som är lätta att tyda
– Budget- och kalkylstöd
– Rådgivning och förslag vid nyplantering av träd
– Kulturhistorisk bedömning av varje träd
– Förslag till prioritering av föreslagna åtgärder
– En kortfattad men övergripande trädvårdspolicy

Om trädvårdsplaner

N

Renovering av rotsystem

N

Plantering av allé- och parkträd

Skogs- och naturvård

Skogs- och naturvård

Skogs- och naturvård

Skogs- och naturvård

N

Hyggesfritt skogsbruk - Metoder som innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar.

Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen och att skogskänslan blir kvar.

Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk varierar från fall till fall. Det kan vara naturvärden, kulturvärden eller sociala värden. I tätortsnära skogar kan hyggesfritt skogsbruk vara ett alternativ för att bibehålla rekreationsvärden. Läs mer här

N

Förbättring av rekreationsvärde och tillgänglighet i tätortsnära skogar genom selektiv avverkning samt anläggning av stigar m.m.

N

Ökande av naturvärde genom skapande av dödved, biodepåer, trädsolitärer, veteranisering m.m.

N

Vård av gamla kulturmarker, exempelvis beteshagar, inklusive stängsling.

Avverkning

Avverkning

Avverkning

Avverkning

N

Manuell avverkning under svåra förhållanden

N

Hantering av stormskador

N

Övergrovt virke

N

Maskinarbete med minimal markskada

N

Avverkning på tomt inför byggarbeten